Markt De Panne | inspraak van de burger

Een complete make-over van ons Marktplein kan niet zonder inspraak van burgers en handelaars.

 

Voor Open VLD is inspraak geen ijdel begrip. Wij kunnen niet aanvaarden dat de huidige meerderheid (SPA & CD&V - dus DAS) de bevolking voor een voldongen feit plaatst. In de gemeenteraad kan en mag Open VLD wel haar zegje doen, maar de ervaring wijst uit, dat er naar die mening niet geluisterd wordt, laat staan dat men er rekening mee houdt.

 

Trouw aan onze kiesbelofte, kunnen wij dus niet aanvaarden, dat de mening van de burger totaal genegeerd wordt. Daarom heeft onze fractie, een gemotiveerde klacht neergelegd bij de Gouverneur, met het verzoek de éénzijdige beslissing van de gemeenteraad over de voorlopige aanvaarding van de plannen van MARKT - MEEUWENLAAN - MARKTLAAN te vernietigen.

 

De klacht kunt U hierbij integraal lezen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AANGETEKEND SCHRIJVEN

 

Geachte Heer Gouverneur,

 

Betreft:

 

Klacht tegen de beslissing  van de gemeenteraad dd 14 november ll. nopens de voorlopige aanvaarding van de werken aan het Marktplein en de Meeuwenlaan.

 

Bij deze dien ik namens de fractie Visie 2020 & N-VA  klacht in tegen de goedkeuring van de  voorlopige aanvaarding van de geplande werken aan het Marktplein, de Marktlaan en de Meeuwenlaan, welke als eerste punt werd behandeld in de gemeenteraad van de gemeente De Panne op 14 november 2016.

 

Deze klacht berust op volgende gronden:

 

1/  Timing van de gemeenteraad.

 

Vooreerst werd ons medegedeeld per mail van het gemeentesecretariaat dd 26 juli 2016 dat de gemeenteraad van de maand november 2016 niet zou doorgaan. Dit wordt nogmaals bevestigd tijdens de gemeenteraad van 10 oktober 2016. Een aantal raadsleden plant hierop andere activiteiten op de normale datum voor de gemeenteraad.

 

Op 26 oktober ll.  wordt ons per mail uitgaande van het gemeentesecretariaat medegedeeld dat  er uitzonderlijk toch een gemeenteraad zou plaatsvinden op 14 november 2016, doch zonder mededeling van de agenda. Onze raadsleden konden onmogelijk inschatten waarover het ging.

 

Op 6 november 2016 werd ons dan de agenda medegedeeld, samen met de stukken (doch onvolledig-zie infra). Van onze fractie hadden 4 van de 6 leden ondertussen andere activiteiten toegezegd, zodat ze op deze uiterst belangrijke vergadering niet aanwezig konden zijn. Ook van de meerderheid waren 3 leden niet aanwezig.  Van de 21 raadsleden + 1 niet stemgerechtigd raadslid waren er slechts 14 aanwezig.

 

2/ Onregelmatigheid in de agenda en mededeling der stukken

 

inbreuk op art. 21, 2de lid en 23§1, 1ste lid van het Gemeentedecreet

 

Het enig belangrijk punt van de agenda betrof de herinrichting van het Marktplein en de  heraanleg van de Meeuwenlaan.   In de agenda wordt niet gesproken van de heraanleg van de Marktlaan, terwijl dit uit de plannen wel blijkt.

 

Ik citeer de agenda:

 

"1. De opmaak van het ontwerp voor de herinrichting van de Markt en de heraanleg van de Meeuwenlaan. Voorontwerp. Toelichting.

 2. Herinrichting van de Markt en heraanleg van de Meeuwenlaan. Voorontwerp. Vaststelling.”

 

Bij de stukken die bij de uitnodiging verstuurd waren bevond zich geen plan van de Meeuwenlaan (dat deel uitmaakt van de geplande werken). Op maandag 7 en op dinsdag 8 november bevond het plan van de Meeuwenlaan zich evenmin in het dossier in het Gemeentehuis. Het plan van de Meeuwenlaan werd mij pas op 10 november 2016 overhandigd (slechts 4 dagen vóór de gemeenteraad, en enkel aan mij als fractieleider, en helemaal niet aan de andere raadsleden van mijn fractie). Daarentegen waren er wel plannen bijgevoegd over de heraanleg van een deel van de Marktlaan, terwijl dit punt niet op de agenda stond.

 

De oproeping voor deze gemeenteraad is derhalve niet conform de bepalingen van het gemeentedecreet gebeurd. (inbreuk op art. 21, 2de lid en 23§1, 1ste lid van het Gemeentedecreet).

 

3/ Ten gronde:

 

Punt A

 

In een vorige raadsvergadering werd reeds beslist een aanpalende straat, te weten de Brouwersstraat her aan te leggen. Daarbij werd voor de Brouwersstraat éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de Kasteelstraat richting Keesjesdreef.

 

Uit navraag blijkt dat deze aanpassing tot op vandaag nooit in de verkeercel werd behandeld, terwijl de werken in volle uitvoering.

 

De politie is niet op de hoogte, het politiereglement is niet aangepast, dit terwijl de werken in volle uitvoering zijn en het huidige tweerichting-verkeer de facto onmogelijk wordt.

 

De gemeenteraad zal dan voor voldongen feiten gesteld worden en verplicht worden een nieuw politiereglement goed te keuren. Dergelijk handelen is laakbaar, een gemeentebestuur onwaardig

 

Punt B

 

De geplande werken aan het Marktplein, de Marktlaan en de Meeuwenlaan, waarvan het voorontwerp werd goedgekeurd in de betwiste gemeenteraad van 14 november 2016  behelzen  werken die een zeer aanzienlijke impact zullen hebben op de mobiliteit in het centrum van onze gemeente.

 

Voor de Markt en Martklaan wordt een  éénrichtingsverkeer doorgevoerd vanaf de Zeelaan tot de Barkenlaan. De bestaande rijweg aan de oostkant van de Markt (verbindingsstuk tussen de Meeuwenlaan en de Verenigingstraat)  wordt eenvoudig geschrapt.
In de Verenigingstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd van de Markt richting Brouwersstraat.

 

De toegang tot de gehalveerde parking kan genomen worden vanuit twee kanten wat niet alleen hinder zal veroorzaken, doch ook voor bijkomend  gevaar zal zorgen.

 

Men stelt dat de ondergrondse garages toegankelijk blijven vanop de verbindingslaan tussen de resterende parkings, terwijl uit de plannen duidelijk blijkt dat dit zonder herhaalde maneuvers niet mogelijk zal zijn.

 

De beslissing nopens de voorlopige aanvaarding van deze plannen werd aan de gemeenteraad voorgelegd zonder dat deze ingrijpende wijzigingen op vlak van  mobiliteit werden voorgelegd aan de verkeercel (overleg met de politie) en zonder voorafgaande aanpassing van het algemeen mobiliteitsplan voor het centrum van de gemeente.

 

Praktisch komt het erop neer dat het verkeer in drie parallelle straten vanuit het oostelijke centrum richting Zeelaan  onmogelijk wordt gemaakt. Dit maakt dat al het verkeer dat vanuit deze wijken en vanuit de buurgemeente St-Idesbald zullen afgeleid worden naar de Julien Demolderlaan en de Ambachtstraat. De Ambachtstraat is enkele jaren terug heraangelegd als quasi-woonerf, met asverschuivingen, en kan geen extra-verkeer verdragen. Ook de Julien Demolderlaan is een smallere straat die dit vele extra-verkeer niet aankan.

 

Als die opmerking door mij geformuleerd werd in de gemeenteraad wist de ontwerper niet beter te antwoorden dat de weinige toename van de trafiek in de omliggende wijk niet opwoog tegenover het verhoogd belevingsgevoel op de Markt. Een verkeerstelling is echter nooit gebeurd. Een studie van de impact van deze maatregelen op de leefbaarheid van de omliggende wijk nog minder. Het ontbreekt het college aan een globale visie over mobiliteit- en parkeerbeleid.

 

Punt C

 

Er wordt beslist de frituur op de Markt te laten verdwijnen. De uitbater die een concessie heeft tot 31 december 2018, zou na het seizoen van 2017 reeds plaats moeten ruimen voor de werken die volgens het dictaat van het schepencollege moeten starten in september 2017 (nutsleidingen moeten reeds aangepakt worden in mei 2017), om de werken te kunnen voltooien in juni 2018. Dit moet naar hun eigen zeggen het prestigeproject worden van het huidig Schepencollege.

 

Met de uitbater werd nog geen regeling getroffen. Erger, de uitbater moest dit vernemen uit de krant. Een overeenkomst over de verbreking van een concessieovereenkomst, gekoppeld aan een schadevergoeding is een dading welke dient voorgelegd aan en goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

 

Punt D

 

Het karakter en de bestemming/beleving van de Markt worden volgens de visie van het schepencollege grondig gewijzigd.

 

Tijdens de zitting verklaarde de schepen van openbare werken dat het college 1 jaar nodig had om op dezelfde golflengte te komen. De visie uitgewerkt door het studiebureau dateert al van 26 oktober 2015.

 

In de gemeenteraad van 10 oktober ll. had ondergetekende -nadat een gunstige wind het bericht had laten overkomen dat de Markt grondig zou hertekend worden- het Schepencollege nog geïnterpelleerd nopens zijn visie over de Markt (conform art. 32 Gemeentedecreet).

 

Toen stelde de Burgemeester dat er niets van aan was .

 

Thans wordt deze visie met integrale wijziging van de structuur van de Markt door het College opgedrongen, zonder voorafgaand overleg, noch met de bewoners, noch met de handelaars, noch met de minderheid in de gemeenteraad, enkel uit electorale overwegingen (“dit wordt het prestigeproject van de meerderheid, en dit moet gerealiseerd zijn tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen”).

 

Deze handelswijze staat haaks op de terechte verzuchting van onze burgers om gehoord te worden m.b.t. dergelijke ingrijpende projecten die een rechtstreekse impact hebben op onze leefkwaliteit en onze mobiliteit, en waaraan bovendien een stevig prijskaartje hangt dat onze burgers wel zullen moeten betalen. Er is geen enkele inspanning gedaan om een ruim draagvlak te creëren over alle partijgrenzen heen.
 

Het project wordt reeds aangekondigd in het gemeentelijk informatieblad “De Panne Leeft” van december 2016, dat reeds rond 25 november ll. beschikbaar was.

 

M.a.w. de toelichting lag reeds bij de drukker nog vooraleer de beslissing in de gemeenteraad goedgekeurd was. Hierin wordt aangekondigd dat het definitief ontwerp zal worden goedgekeurd in de gemeenteraad van januari 2017, en ook de timing van de werken wordt aangekondigd zoals hierboven omschreven. Op de website van CD&V verscheen ’s morgens vroeg na de gemeenteraad een uitvoerig artikel over de geplande werken.

 

Dit toont duidelijk aan dat voor het Schepencollege de gemeenteraad niet meer is dan een verplicht nummertje, dat het college geenszins van plan was rekening te houden met de opmerkingen van de minderheid/oppositie, noch met opmerkingen van de bevolking of handelaars. De strakke timing moet gerespecteerd worden.

 

In de timing vergeet men blijkbaar wel dat ook de gemeente voor dergelijke werken een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, dat hiertegen beroepmogelijkheden bestaan, en dat ook de termijnen voor een openbare aanbesteding moeten gerespecteerd worden.

 

Dergelijke projecten met de karwats en zonder overleg door de strot duwen is een aanfluiting van en een  blaam voor de gemeentelijke democratie.

 

Voor een openbaar bestuur zou steeds het adagium van Keizer Augustinus moeten gelden: “Festina lente”.

 

 

Om al deze redenen vraagt onze fractie;

 

  • te zeggen voor recht dat de gemeenteraad niet regelmatig werd opgeroepen doordat bepaalde stukken in het dossier ontbraken en de agenda niet juist was opgesteld;
  • bijgevolg de beslissing van de gemeenteraad dd 14 november 2016 m.b.t. de voorlopige aanvaarding van de hertekening van het Marktplein, de Marktlaan en de Meeuwenlaan te vernietigen, minstens te schorsen.
  • bovendien te bepalen dat het hertekenen van de rijrichtingen en afschaffen van een stuk bestrating  niet geoorloofd is zonder dat vooraf een aangepast mobiliteitsplan wordt goedgekeurd, minstens dat er een overleg wordt gevoerd met de bevoegde politiediensten.
  • het schepencollege terecht te wijzen omwille van zijn autoritaire bestuursvorm zonder respect voor de gemeentelijke democratie.

 

 

In afwachting van Uw beslissing verblijf ik, zeer geachte Heer Gouverneur, met bijzondere Hoogachting.

 

 

Serge Van Damme                                         Roland Florizoone, Michèle Vandermeeren, Marc Bossuyt

 

Fractieleider Open VLD                                               Martine Linthout – Raadsleden Open VLD

 

Fractieleider Visie 2020 & N-VA