Interventie financieel beleid gemeenteraad van 28/05/2013

Het budget 2013 is een budget dat opgesteld en toegelicht werd door onze administratie. Het werd voorgesteld als een budget voor “lopende zaken”, waarin enkel exploitatie- en investeringsuitgaven voor de reeds opgestarte projecten werden opgenomen. Deze uitgaven werden gerangschikt bij de niet-prioritaire beleids-doelstellingen, en zijn opgenomen in de diverse investeringsenveloppes.

 

Het weinige waarover we ons tot hiertoe in de 5 gemeenteraden mochten uitspreken zijn zaken die echter niet in de investeringsenveloppes voorzien waren, en die niet als lopende zaken kunnen beschouwd worden, te weten: de herinrichting van de Noordhoekstraat, de eventuele bouw van een ondergronds parkeercomplex, de vandaag de bouw van de nieuwe sportinfrastructuur Armorial waarvoor geen overdracht voorzien is naar het AGB. Het zijn aanzienlijke investeringen, die komen bovenop de wel reeds gebudgetteerde werken. Hiervoor zullen nieuwe leningen moeten worden aangegaan.

 

 

Men mag bijwijlen in het rood gaan, als het gaat om niet-recurrente investeringen die de economie en de leefomgeving structureel verbeteren. Het probleem stelt zich pas als dit scenario zich jaarlijks gaat herhalen. Iedere Euro die men aanwendt om intresten af te lossen kan men immers niet meer gebruiken voor nieuwe investeringsprojecten.

 

Onze fractie stelt zich ernstig vragen bij deze manier van werken, waarbij niet alleen aan de essentiële prerogatieven van deze raad geraakt wordt, wat op zich onaanvaardbaar is, maar verder ook de vrees uit dat het eens te meer de burger zal zijn, inwoner en/of tweede verblijver - die nu al kreunt onder de zware belastingdruk - die andermaal het gelag zal betalen…

 

 

Welke lawine aan belastingverhogingen mogen of moeten wij verwachten?

 

Wij zijn bevreesd dat i.p.v. aan armoedebestrijding te doen, het College met deze manier van besturen alleen extra mensen in de armoede zal storten. De spaarpot en de goede financiële uitgangspositie die het nieuwe bestuur geërfd heeft zal zo opgesoupeerd zijn. Het is tijd dat men beseft dat de verlanglijstjes van onze burgers oneindig zijn maar dat het onmogelijk is om die wensen allemaal te vervullen. Een aantal van de gemaakte verkiezingsbeloften zal moeten ingeslikt worden. Een euro kan maar één maal uitgegeven worden en daarom moeten verantwoordelijke politici inzien dat ze keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen. Wat niet tot onze kerntaken behoort, moeten wij ook niet willen uitvoeren.

 

 

Onze fractie wenst een uitleg over:

 

hoe het College het verantwoordt om personeel aan te nemen buiten het personeelsorganogram; 
hoe het college het verantwoordt om aan deze raad te vragen nieuwe investeringen in de buitengewone dienst goed te keuren die niet in het budget van lopende zaken noch in de investeringsenveloppes voorzien zijn;
niet in het minst hoe het college denkt het budget 2013 en het meerjarenbudget 2014-2019 op die manier sluitend te kunnen houden. 

 

Verder had onze fractie graag geweten waarom de rekening 2012 nog niet kon worden voorgelegd terwijl dit in de vorige jaren steeds in april of mei werd toegelicht.

 

Tenslotte wenst onze fractie te vernemen hoever we staan in het stappenplan voor de implementatie van de nieuwe regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus, meer bepaald in het bepalen van de beleidsdoelstellingen (wat voorzien was tegen eind maart) en het bepalen van actieplannen.

 

Serge Van Damme
Bestuurslid en adviseur Open Vld
Fractieleider Visie 2020 & N-VA