De Panne | BUDGET 2017

Beste collega’s,

 

Als ik jullie bezig zie, lees en hoor, weet ik niet goed welk gevoel domineert: ontgoocheling, tristesse, verontwaardiging of plaatsvervangende schaamte. Dat het evenwicht tussen politiek en ambtenarij ver zoek is, is nog een understatement. Een  concrete afsprakennota zou er nog steeds niet zijn.

 

Ook voor het budget 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan hebben de ambtenaren het minimale traject afgelegd. Men kan het hen niet verwijten. Het is aan de politiek om een visie te ontwikkelen, om de vereiste toelichtingen te geven. Als de schepen in oktober ll., ter gelegenheid van de budgetwijziging 2016 durft te stellen dat het budget eigenlijk maar fictieve cijfers weergeeft is het hek helemaal van de dam.

 

Fictie hoort thuis bij het cultuurdepartement, niet  in het departement financiën en begroting. Wij Belgen en meer specifiek wij Vlamingen blinken uit in creativiteit. Het surreële is daarbij nooit ver af. Ik haalde het eerder als eens aan. Uw budget is geïnspireerd door René Magritte. “Ceci n’est pas un budget”. Naar de vorm lijkt dit van ver wel nog op een budget. Inhoudelijk is dit een pover en vaak onverstaanbaar document. Zonder te willen pochen durf ik te stellen dat ik enige ervaring heb in het lezen van budgetten. Toch zijn er in dit budget een aantal zaken die ook mijn petje te boven gaan. Als ik ons budget vergelijk met dit van Koksijde, leest dit van Koksijde als een roman, terwijl ons budget zo ondoorgrondelijk is opgesteld dat zelfs ervaren accountants er hun weg niet zouden in vinden. Dit maakt onze democratische controle er niet eenvoudiger op. Wellicht zal dit ook Uw nevenbedoeling zijn.

 

Ik ben er dan ook rotsvast van overtuigd dat Uw raadsleden en vermoedelijk zelfs het merendeel der schepenen niet verder geraakt zijn dan het even doorbladeren van dit gedrocht om dit weer snel  op de hoop te leggen, met de redenering: de schepen zal wel een korte toelichting geven, “ een goed nieuws-show”  brengen dat jullie goed bezig zijn, hij zal een overzicht geven van de buitengewone dienst vol ambitieuze plannen of nog maar eens bijkomende dure studies. Er zal blijken dat wij, of de generaties na ons dit allemaal zullen kunnen betalen.

 

Tegen beter weten in  zal de oppositie zoals gebruikelijk wel een weerwoordje bieden, maar Uw vel is ondertussen zodanig aangedikt dat de kritiek er gewoon van afglijdt, waarna Uw raadsleden kritiekloos en als makke schaapjes het budget en het eraan gekoppeld aangepast meerjarenplan zonder meer zullen goedkeuren. Business as usual. De kritiek die wij in het verleden telkenmale geuit hebben blijft onverminderd van kracht.

  • Evaluatie en bijsturing: vermoedelijk nog nooit  van gehoord.
  • Luisterbereidheid: enkel naar uzelf , naar diegenen  die uw mening delen of bij U in het gevlei willen  komen
  • Inspraak is enkel bedoeld voor kiespamfletten: de minderheid, de plaatselijke adviesraden,  verenigingen en wijkcomités zijn quantités négligeables.
  • Overleg met politie: waarom zou dat nodig zijn?
  • Een globale overkoepelende visie: ook niet  nodig
  • Een wervend verhaal  brengen dat weer hoop biedt aan onze bevolking?  Alles is hier toch goed in de beste van de werelden….

Neen, het eeuwenoude recept: geef ze Panem et circenses, brood en spelen, en het volk zal niet morren.
Helaas, het volk roert zich wel en pikt dit niet langer.

 

Nochtans hebben wij U de hand gereikt om constructief samen te werken, en wij zullen dit -ondanks alles- blijven doen. Maar niet meer  onvoorwaardelijk zoals voordien.

 

Wij streven toch met z’n allen naar de vooruitgang van De Panne-Adinkerke is het niet?

 

Waar we naar toe willen evolueren, hoe we dit willen bereiken, welke middelen we daarvoor inzetten, daarover kunnen wij grondig van mening verschillen. Niemand van ons heeft de volledige wijsheid in pacht, niemand van ons heeft een monopolie op de juiste doelstelling, de juiste weg of de juiste middelen. En,  “du choc des idées jaillit la lumière”. 

 

Akkoord gaan met de aanstelling van een ontwerper betekent geenszins een vrijbrief, een carte blanche voor de ontwerper of het College. Het is eerder een aanbod om samen te werken. Een aanbod om een breed draagvlak te creëren voor een project, om samenhang eerder dan controverse te bewerkstelligen. Jullie zijn duidelijk blind en doof voor wat er rondom ons gebeurt. De Brexit, de verkiezing van Trump, de bijna-verkiezing van Höfer in Oostenrijk, de dreiging van Wilders in Nederland, van Marine Le Pen in Frankrijk, van Petry in Duitsland, de nederlaag van Renzi in Italië. De kiezer spuwt overal op de klassieke politiek. Die van de schaamteloze compromissen in de achterkamers, van beslissingen boven de hoofden heen, van louter zijn  goesting doen zonder zich  rekenschap te geven, over  het vergooien van het belastinggeld van de burgers.

 

In De Panne leven wij nu nog in een kleine geprivilegieerde gemeenschap van mondige burgers die bij belangrijke projecten inspraak eisen. Zou het geen meerwaarde zijn hun mening te aanhoren? Zelf hadden jullie meer dan een jaar nodig om de schepenen op dezelfde golflengte te krijgen voor een controversieel en gevoelig project als de herinrichting van de Markt, en dan willen jullie dergelijke belangrijke beslissingen doordrukken  zonder voorafgaande inspraak, zonder kadering in een globaal plan, zonder aangepaste visie inzake mobiliteit, zonder overleg met politie,  zonder ook maar énige inspanning te leveren om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren. Dit louter in functie van een verkiezingsagenda.  Dit is volledig tegen de tijdsgeest, is totaal onfatsoenlijk, getuigt van weinig respect voor de elementaire democratische principes, en is compleet onverantwoord.

 

Het vertrouwen van de politieke minderheid, van een groot deel van de burgers, erger nog  van een groot deel van uw eigen administratie en van de politie in jullie bestuur is volkomen zoek. 

 

Ook onze tweede verblijvers, jullie melkkoeien, zijn deze eenzijdige aanpak en de miskenning van het gelijkheidsbeginsel grondig beu. Het aantal bezwaarschriften stijgt op zo’n spectaculaire wijze dat er een extra-personeelslid moest aangeworven worden om die te behandelen.

 

Jullie coalitie lijdt schipbreuk, en jullie gedragen zich als het orkest op de Titanic. Jullie blijven eigengereid doorspelen, jullie denken maar: ‘Wir schaffen dass’,  en zodoende  schaden jullie het imago van onze gemeente en worden wij de risee van de provincie.
Als men zich bovendien gedraagt als een pletwals die zich niets aantrekt van de bestuurlijke en administratieve regels, als het college zich verheven voelt boven wetten en decreten, kunnen wij, als controlerend orgaan, niet anders dan dit aanklagen en aanvechten. Zonder enig leedvermaak, maar wel vastberaden.

 

Als het college niet wil luisteren naar de minderheid, geen rekening houdt met de mening van onze burgers, van onze handelaars, zelfs het politie-overleg overbodig vindt, moeten wij hen dwingen te luisteren naar de toezichthoudende overheid.

 

Concreet, als wij de cijfers voor 2017 en het aangepast meerjarenplan analyseren, kunnen wij volgende vaststellingen doen:

  • De totale inkomsten van de gemeente stijgen sinds 2012 met ruim 3.200.000,-Eur.
  • De inkomsten uit fiscaliteit, zeg maar de belastingen, zijn t.o.v. 2012 gestegen met meer dan 2.800.000 Eur, van 16.178.000 Eur tot net geen 19.000.000 in 2017.
  • Een stijging met  meer dan 17%.

De overige inkomsten  zijn in dezelfde verhouding gestegen.

 

Opmerkelijk: de geraamde inkomsten uit het parkeerbeleid stijgen in 2017 met ruim 26%, zonder dat hier een verklaring tegenover staat.

 

Tweede vaststelling: de belasting op vermakelijkheden, zeg maar de Plopsataks verdubbelt van 40.000 naar 80.000 Eur.

 

De operationele  uitgaven stijgen met 1.500.000 Eur t.o.v. het budget 2016, te weten van 23.074.000 tot 24.574.000

 

De geraamde personeelskost stijgt van 9.760.000 Eur in het budget 2016 tot 10.906.000 Eur in het budget 2017. Een stijging met maar liefst 11,74 %. Het kan niet anders of er zijn opnieuw personeelsaanwervingen op til. De carrousel kan weer op volle toeren draaien. Benieuwd of men dit keer het fatsoen zal hebben om de aanpassing van het personeelsorganigram  eerst door de gemeenteraad te laten goedkeuren. De werkingskosten lopen nu al op tot 7.710.000 Eur.

 

In het meerjarenplan voorziet men voor de periode  2014-2019 investeringen voor bijna 49,5miljoen Euro.

 

Voor 2017 bedraagt het investeringsbudget net geen 13.750.000 Eur.

 

Gelukkig zal  een deel van die investeringen wel over de volgende gemeenteraadsverkiezingen heen  getild worden  zodat men zich nog eens kan bezinnen over het nut ervan.

 

Over de herinrichting van het Marktplein hebben wij het al voldoende gehad. We zullen over dit punt wel een aparte stemming hebben . (art. 146 §1 voor het meerjarenplan of artikel 148 §3 voor het budget)
Vooraleer wij plots geconfronteerd worden met het definitief ontwerp van de Dumontwijk, waarvoor een investering voorzien wordt van 480.000,-Eur, vragen wij hierbij officieel, en ik verzoek de secretaris dit te willen acteren in de notulen, om nu reeds inzage te krijgen van de nieuwe plannen die het studiebureau Jonckheere heeft opgesteld. Het dossier van het Koningsplein wordt voor de x-de keer voor 100.000 Eur op het budget geplaatst. Als er hiervan al studies, marktonderzoeken, marktbevragingen zijn uitgevoerd, vragen wij inzage van deze stukken.

 

Tegelijk  vragen wij officieel de stukken die reeds bestaan i.v.m.  de geplande investeringen voor de renovatie of de nieuwbouw van een gemeentehuis. De toelichting in het budget laat immers niet toe hierover te weten te komen hoe het College dit ziet.
En vooraleer hiervoor een ontwerper aan te stellen, wil ik jullie toch aanbevelen om contact te nemen met het Vlaams Ministerie van Binnenlands bestuur. U weet dat de Vlaamse meerderheid zeer concrete plannen heeft om een nieuwe reeks gedwongen fusies van gemeenten  door te voeren, met name van alle gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. Ook de SPa had zich bij monde van Bruno Tobback reeds uitgesproken voor een dergelijke fusies. Er is hiervoor een draagvlak bij alle partijen, zodat men moet verwachten dat deze plannen uitwerking zullen krijgen.

 

In de 6 jaar na de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen vrijwillige fusies financieel en administratief aangemoedigd worden, en zal men nog de mogelijkheid hebben te kiezen met wie men fuseert. In 2024 riskeren we een gedwongen fusie te moeten ondergaan, en het zal dan misschien niet zijn met wie wij dachten of hoopten.

 

Small is beautiful, maar small is niet altijd efficiënt. Of wij dat leuk vinden of niet.  Daarom, wees niet eigenwijs en bezint  eer ge begint aan dure plannen  - we spreken hier op 3 jaar tijd van meer dan 7.000.000 Eur,- en overleg eerst met de bevoegde instanties. Nog tal van investeringen zijn gepland. Ook deze investeringen worden niet toegelicht. Bijtijds zullen wij de concrete plannen bestuderen en aftoetsen op hun nut, hun esthetische en praktische meerwaarde en op hun financiële haalbaarheid. Belangrijke werken in de Koninginnelaan (980.000,Eur), de herinrichting van het Sloepenplein (100.000,-Eur), de transformatie van kerkhof van Adinkerke in een park (690.000 Eur waarvan 180.000 Eur subsidies), de gemeenteschool enz…

 

Hoe denkt het gemeentebestuur  nu al die werken te financieren: geen probleem. Wir schaffen dass. Zoals herhaaldelijk en nu al jaren na elkaar in het meerjarenplan concreet verwoord is: Deze meerderheid zal de belastingen verhogen in functie van de noden. En dat heeft deze meerderheid tot hiertoe consequent gedaan. En als men de belastingen niet verhoogt, organiseert men de uitverkoop van het gemeentelijk patrimonium. Men verkoopt gronden in de Dorpstraat in Adinkerke aan Ijzer en Zee. Assistentiewoningen in De Panne-dorp en het OCMW gebouw aan St-Bernardus. One-time shots die men per definitie niet blijvend zal kunnen herhalen.

 

Anders dan wat de Federaal Minister voor Economie beweert zijn het niet de burgers maar het bestuur dat boven zijn stand leeft. De burger zaait naar de zak, en ziet met lede ogen de belastingfactuur verhogen, zodat het bestuur zijn megalomane uitgaven kan blijven betalen.

 

En toch is de lectuur van het meerjarenplan en van het budget bevreemdend.

 

De gemeenteraadsleden moeten volgens de beleids- en beheerscyclus een aantal toelichtingen krijgen, onder meer nopens de strategische nota. In de strategische nota moeten de prioritaire doelstellingen worden toegelicht, dit zijn de doelstellingen waarmee het bestuur een wijziging wil aanbrengen aan de bestaande toestand.  Dit houdt minimaal in:

 

-    Wat wil het bestuur bereiken;
-    Hoe willen we dat realiseren, wat gaan we daarvoor doen;
-    Wat zijn de financiële gevolgen hiervan.

 

Wat stellen wij vast?

 

Bij tal van prioritaire doelstellingen ziet men  bladzijden na elkaar niets anders dan nullen en strepen ter afbakening van de kolommen. Zo erg dat ik plots dacht dat men overgeschakeld was van het decimaal talstelsel naar het binair talstelsel. Met dergelijke computertaal zijn de meesten onder ons helemaal niet vertrouwd. Als er dan eens een prioritaire doelstelling becijferd is, moeten we het stellen met het woord “commentaar:”  gevolgd door een blanco ruimte…

 

Wil men meer weten, moeten we het maar gaan vragen aan het personeel. En als we daar om uitleg vragen voelen wij onmiddellijk dat het personeel verschrikt is om te  veel  de informatie te geven waardoor wij het College zouden kunnen in moeilijkheden brengen.

 

De leningstabel is dan weer niet geconsolideerd met die van het AGB. Zo wordt de globale schuld gecamoufleerd. In het AGB werd voor meer dan 8 miljoen Eur geleend. Er wordt ook geen raming gemaakt van de leningen die in de toekomst zullen aangegaan worden om de geplande investeringen te financieren.

 

Tenslotte wil ik eindigen met een treurenswaardige vaststelling:

 

Eerst wordt gemeld dat er geen gemeenteraad is  op 14 november ll.
Dan wordt er plots gemeld dat er toch een gemeenteraad zal  zijn. Daarna  verstuurt men dan  een onjuiste en onvolledige agenda, met de desastreuse gevolgen die men kent. Na de trieste vertoning op de gemeenteraad van 14 november ll. volgde een nog triestiger officieuze gemeenteraadscommissie over de strandparken. Deze commissie mocht voor de schone schijn nog eens vergaderen; een schertsvertoning zonder voorgaande, want het schepencollege had het weekend ervoor reeds zijn definitief standpunt  uiteengezet in de geschreven pers.

 

Uw college  en de Voorzitter, samen 8 man en vrouw sterk, merkten verder niet op dat de agenda van deze gemeenteraad laattijdig werd verstuurd. Wij hebben dit op maandag 11 december laten weten. Het duurde nog tot de donderdag erna vooraleer het College reageerde. Uiteindelijk werd een nieuwe datum tussen kerst- en nieuwjaar vastgelegd.

 

Een gemeenteraad waarin naast het budget en het aangepast meerjarenplan nog eens een 40-tal andere punten moet worden afgehandeld. Dit toont aan hoe weinig  belang  jullie college maar hecht aan het budget. Een klassieke manier om de vis verdrinken.

 

De algemene vergadering Dienst Toerisme De Panne die aan de gemeenteraad een advies moet geven over zijn budget, was gepland na de gemeenteraad. De uitnodiging  en het budget werden verstuurd 2 dagen vóór de zitting, en dan pas nadat wij er hen op gewezen hadden. Dit alles uiteraard in strijd met de wetgeving op de VZW. De meerderheid slaagde er zelfs niet in op deze vergadering het nodige quorum te bereiken, zodat een nieuwe vergadering werd vastgelegd in januari e.k. De algemene vergadering zal derhalve haar advies geven aan de gemeenteraad over een budget dat al zal gestemd zijn. Bovendien was de uitnodiging tot de 2de vergadering onjuist geformuleerd, en waren de nodige stukken niet toegevoegd. Allemaal illustraties dat deze bewindsploeg bestuurlijk onbekwaam is en financieel onverantwoordelijk.

 

En ik wil graag eindigen in Plopsasfeer met een parafrase van een lied van  Mega Mindy.

 

Is dit een budget? Is dit een meerjarenplan? Neen dat is het niet!
Het is slechts pure fictie.

 

De Panne, 27 december 2016
Serge Van Damme
Fractieleider Open Vld