De Panne Adinkerke | enquête van het Nieuwsblad

Korte reactie van Open VLD op de enquête van het Nieuwsblad:

 

Het hoeft niet te verwonderen dat zowel de burgemeester als de meerderheid halfweg de legislatuur hun populariteit zien terugvallen. Veel beloften konden immers niet worden nageleefd.

 

Wat opvalt is dat de burgers voornamelijk tevreden zijn over de domeinen die ten gronde werden aangepakt door het vorig bestuur, en waarvan het huidig bestuur nu, bij ongewijzigd beleid,  de vruchten plukt: aanbod sport en sportinfrastructuur, aanbod cultuur, bibliotheek, parken, onderhoud van het openbaar domein. Allemaal domeinen die door de vorige liberale schepenen werden beheerd en structureel verbeterd en waar de bevolking thans appreciatie voor opbrengt.

 

Andere domeinen, waarin het nieuwe bestuur nieuwe accenten heeft aangebracht, worden door de bevolking helemaal niet gewaardeerd.  Drie items vallen hierbij sterk op:

 

-       Het nieuw financieel beleid, waarbij in 3 jaar tijd reeds een tiental belasting- en retributieverhogingen  werden doorgedrukt, en waarbij de gemeentelijke schuld werd verhoogd van 8 miljoen Euro tot bijna 23 miljoen Euro wordt scherp veroordeeld. De factuur van de megalomanie van het bestuur wordt alzo doorgeschoven naar de volgende generatie die het gelag zal moeten betalen. Dit staat in schril contrast met het beleid van de vorige legislatuur waarbij niet minder dan 10 belastingen en retributies werden geschrapt en de schulden drastisch werden afgebouwd.

-        Ook het nieuwe beleid inzake lokale economie krijgt een dikke onvoldoende van de bevolking: de liberale alternatieven i.v.m.  de oprichting van het adviesorgaan lokale economie, de inrichting van beach-bars, de aanpak van de handel in de Zeelaan, de reglementering van nachtwinkels e.a. werden zonder motivering  door de huidige meerderheid weggestemd

-        Het scherpst wordt het nieuwe parkeerbeleid veroordeeld: de plannen voor de  schrapping van ruim 250 publieke parkeerplaatsen in de Dumontwijk, onmiddellijk palend aan het commercieel centrum, de schrapping van het liberaal plan om 40 extra-rotatieparkeerplaatsen te voorzien ter hoogte van de Sloepenlaan, de schrapping van het plan om 500 extra-garages te voorzien onder de Zeedijk-West en de Zeedijk-Oost.

 

Niet toevallig ook de drie domeinen waarop de liberale oppositie zich met concrete  alternatieve en constructieve voorstellen het sterkst heeft geprofileerd, maar waaraan de huidige meerderheid geen gehoor heeft willen geven. Blijkbaar weet de bevolking het liberaal alternatief wel te appreciëren.

 

Het gebrek aan inspraak, zowel van de oppositie als van de gewone burgers, is kenmerkend en één van de meest  heikele punten van de huidige meerderheid, dat haar weinig coherente plannen steeds op een koppige wijze wil doordrukken, en waarbij de bevolking enkel ge(des)informeerd wordt maar nooit gehoord wordt.

 

Serge Van Damme

Fractieleider Open VLD

 

Gallery