Bezwaarschriften | Markt De Panne

Er is reeds heel wat water gelopen naar de zee betreffende de plannen om onze markt aan te leggen als een groot en kaal evenementenplein. Daarom hebben heel wat inwoners een bezwaarschrift neergelegd om hun frustraties kenbaar te maken.

 

Ook onze mandatarissen hebben het niet nagelaten om het huidige bestuur te wijzen op de foute keuzes die ze gaan maken. Onderstaande kan U een voorbeeld lezen van de bezwaarschriften die wij hebben neergelegd.

 

Bezwaarschrift heraanleg markt De Panne: 1ste voorbeeld

 

 

Serge Van Damme                                                        De Panne,  postdatum

Visserslaan  29/3101

8660    DE PANNE                                                      College van Burgemeester en Schepenen

Dienst Stedenbouw

Zeelaan 21

8660 De Panne

 

AANGETEKEND

 

 

 

Geachte Mevrouw, geachte Heer,

 

Betreft: Openbaar onderzoek aanvraag stedenbouwkundige vergunning heraanleg Markt –  Marktlaan – Meeuwenlaan :  bezwaarschrift

 

Bij deze dien ik bezwaar in tegen de aanvraag stedenbouwkundige vergunning uitgaande van de gemeente De Panne m.b.t. de heraanleg van de Markt, de Marktlaan en de Meeuwenlaan.

 

Mijn bezwaarschrift is gesteund op de volgende niet-limitatieve gronden:

 

1.    MER-screening:

 

De MER-screeningsnota is hoogst onvolledig en onjuist.

 

1.   Gezien het aantal parkeerplaatsen dat op bepaalde locaties wordt verwijderd, dan wel gecreëerd, het aantal los-en laadzones en bijgaande parkeergelegenheden voor grote vrachtwagens ten behoeve van warenhuizen/distributiebedrijven, dient de aanvraag te worden beschouwd als een stadsontwikkelingsproject in de zin van Bijlage III, rubriek 10 b, minstens rubriek 13 van de MER-richtlijn zoals bedoeld in de nota van AMNE, Dienst Mer dd 1103.2013, geactualiseerd op 01.04.2015.

De gehanteerde MER-screeningsnota beantwoordt geenszins aan de vereisten hiervoor.

2.   Ten onrechte vermeldt de MER-screeningsnota dat de aanvraag niet kadert in een groter geheel. De beschrijvende nota bij de aanvraag vermeldt uitdrukkelijk dat de aangevraagde werken kaderen in het grote geheel van de gehele renovatie en heraanleg van de Zeelaan en aanverwante straten. Momenteel zijn trouwens de volgende werken in uitvoering in de omliggende straten: Deel herhaanleg van voetpaden in de Zeelaan (tussen Markt en Veurnestraat), de heraanleg van de Brouwersstraat met invoering van éénrichtingsverkeer (vanaf de Kasteelstraat tot de K. Tegethofflaan, richting K. Tegethofflaan), herhaanleg van o.m. de K. Tegethofflaan, Decoussemaekerstraat, Lecompteplein,  Verenigingstraat, Ollevierlaan, etc. Al deze straten liggen in de onmiddellijk omgeving van de aanvraag en er is een wederzijdse wisselwerking.

 

De MER-screeningsnota is bijgevolg niet alleen onvolledig, maar ook onjuist en de aanvraag moet om die reden onontvankelijk, cq minstens onvolledig worden beschouwd.

 

2.    Geen voorafgaande adviezen aan de geëigende organen.

 

Er werd geen advies gevraagd noch van de politie, noch van de verkeerscel.

Er werd geen bijsturing gevraagd van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Evenmin werd het dossier voorgelegd aan het advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

De impact van de gewijzigde mobiliteit op de woonwijk d’Achte werd niet onderzocht.

Er kan nochtans niet betwist worden dat deze ingrepen zeer, een belangrijke impact hebben op de mobiliteit, de veiligheid en de leefbaarheid van de wijk en dat dergelijke adviezen onontbeerlijk zijn, minstens nuttig en opportuun.

 

3.    Onvoldoende hoorzittingen

 

De bevolking werd voorafgaand onvoldoende gehoord en geconsulteerd. Het schepencollege organiseerde enkel, na aandringen van de oppositie en advies van de gouverneur (gevat door klacht van de oppositie) een geïmproviseerd info-moment, maar zeker geen hoorzitting of consultatiemoment. Er werd op geen enkel ogenblik gezocht naar een draagvlak voor dergelijke belangrijke ingreep voor de  bewoners/handelaars op de Markt, maar ook van de zwaar getroffen woonwijk d’Achte.

 

4.    Mobiliteit:

 

 

4.1.        Eénrichtingsverkeer vanaf de Zeelaan tot de Barkenlaan.

 

De aanvraag heeft een zeer grote negatieve  impact op de verkeerscirculatie en de mobiliteit in de woonwijk.

 

Het project voorziet in eenrichtingsverkeer voor alle verkeer op de Markt zelf en in de Marktlaan tot aan de Barkenlaan.

 

Eerder was reeds eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Brouwersstraat vanaf de Kasteelstraat tot de K. Tegethofflaan (richting Tegethofflaan).

 

De verbindingsweg tussen De Meeuwenlaan en de Verenigingsstraat over de Markt wordt afgeschaft. De enkele overblijvende parkeerplaatsen op de Markt zijn toegankelijk vanaf de Markt en de Ollevierlaan.  Wagens zullen elkaar  met moeite kunnen kruisen en zullen in conflict komen met wagens die maneuvers uitvoeren om te parkeren of om hun parkeerplaats te verlaten.

 

Dit betekent echter ook dat alle verkeer dat ten oosten van de Markt terecht komt verplicht moet rijden via en door de dichtbevolkte  woonzone waar zich bovendien 2 scholen bevinden.

 

Er is geen aangepast mobiliteitsplan opgemaakt en de gewijzigde verkeerscirculatie druist in tegen de bestaande visie op de woonwijken (o.m. de wijk d’Achte). Nochtans was het altijd de visie van het gemeentebestuur om deze wijk verkeersluw te maken en doorgaand verkeer uit de wijk te weren.

Het gemeentebestuur heeft ter zake steeds zonder enig voorbehoud de conclusies onderschreven van de studie van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen (november 2008) opgemaakt in samenspraak met de bewoners en het Gemeentebestuur.

 

Alle vrachtwagens voor bevoorrading van de diverse warenhuizen met commerciële ingang in de Zeelaan maar die bevoorraad worden via de Meeuwenlaan moeten bij het uitrijden van de Meeuwenlaan links de Marktlaan inrijden:

 • Dit is verkeerstechnisch quasi onmogelijk, door de te scherpe bocht van ca 75 °, Men verwijst hierbij naar computermodellen, maar verliest hierbij uit het oog dat de vrachtwagens bestuurd worden door mensen en niet door computers.
 • Bovendien is alle (vracht) verkeer aldus genoodzaakt om via de achtergelegen woonwijk de Panne uit te rijden, hetzij richting Veurnestraat, hetzij richting Nieuwpoortlaan. Dit leidt tot extra verkeersdruk in de niet op dit voorkeer voorzien straten van de woonwijk, met extra onveiligheid en belasting tot gevolg, wat de woonkwaliteit van deze wijk in zeer belangrijke mate negatief zal beïnvloeden.
 • Alle verkeer van en naar de 106 ondergrondse garages onder de Markt en de 145 garages van het garagecomplex Flora in de Ollevierlaan moet nu via de wijk d’Achte.
 • Algemeen is alle verkeer, plaatselijk en doorgaand, in het oostelijk gedeelte van De Panne verplicht om via de smalle straten van deze woonwijken te rijden, hetzij om het stadcentrum uit te rijden, hetzij om de Zeelaan te bereiken.

 

De voorzien verkeerscirculatie staat dus haaks op de door eenieder, inbegrepen het Gemeentebestuur, gewenste vermindering van de verkeersdruk in de wijk d’Achte.

 

 

 

4.2.        Toegankelijkheid ondergrondse garages onder de Markt:

 

De toegankelijkheid van de 106 ondergrondse garages onder de Markt wordt sterkt bemoeilijkt.

 

Het plan is misleidend en prima facie lijkt ten onrechte dat de garages te bereiken zijn via de manoeuvreerruimte van de resterende parkings op de Markt.

 

De garages worden voortaan enkel nog toegankelijk via Ollevierlaan, voor in- en uitrijden. Ook de ruim 145 garages in het garagecomplex Flora in de Ollevierlaan, kunnen enkel via de Ollevierlaan in- en uitrijden.

 

Benevens de reeds vermelde verhoogde verkeersdruk op de Ollevierlaan en de andere straten van de wijk d’Achte, betekent dit ook dat bewoners van de appartementen op de Markt bij b.v laden en lossen van inkopen aan hun woning naderhand gans De Panne moeten omrijden om aan hun ondergrondse garage te kunnen. Zoals reeds gezegd is dat zeker voor de zeer vele oudere en minder mobiele bewoners problematisch.

 

5.    Vermindering van het aantal parkeergelegenheden voor kort parkeren

 

De parkeerplaatsen op de Markt worden met ca de helft verminderd.  Er zijn veel oudere bewoners in dit deel van onze gemeente. Verzorgers, dokters, verplegend personeel, maar ook familie en vrienden die hen willen bezoeken zullen veel moeilijker een parkeerplaats vinden. Dit wringt des te meer nu het huidige Schepencollege de intentie heeft om het aantal parkeerplaatsen in de Dumontwijk drastisch terug te schroeven, wat de parkeerdruk op de resterende parkeerplaatsen in en rond de Zeelaan nog sterk zal opdrijven. In de Verenigingstraat, de K. Tegethofflaan en de Decoussemaekerstraat, zijn de parkeerplaatsen eveneens verminderd door het parkeren enkel aan één kant van de straat toe te laten.

 

6.    Veiligheid van omgeving van twee basisscholen

 

Zoals boven uiteengezet wordt op de Markt en in de Marktlaan een  éénrichtingsverkeer doorgevoerd vanaf de Zeelaan tot de Barkenlaan. 

Niettemin stelt men vanaf de inrit naar de overblijvende parkings op de Markt tot het kruispunt met de Meeuwenlaan (over een lengte van ongeveer 10 m) alsnog een tweerichtingsverkeer in om de personen die uit de Meeuwenlaan rijden toe te laten van en naar de resterende parkings op de Markt te rijden. Dit creëert een gevaarlijke situatie ter hoogte van het kruispunt met de Marktlaan, ter hoogte van de basisschool aldaar. Fietsers en voetgangers in de schoolomgeving moeten dus, ondanks het ingestelde eenrichtingsverkeer, rekening houden met tweerichtingsverkeer vanaf de inrit tot deze parking.

Hoe dit verkeerstechnisch kan en hoe de signalisatie zal aangebracht worden zijn onbeantwoorde vragen. Men weigert immers het advies te vragen van de verkeerpolitie.

De vrachtwagens die via de Meeuwenlaan de 3 distributiebedrijven uit de Zeelaan dienen te bevoorraden alsook de toeleveringsbedrijven die onder meer de hotels in de Meeuwenlaan aandoen worden verplicht om bij het uitrijden van de Meeuwenlaan in een bocht van bijna 75° de Marktlaan in te rijden. Het is overduidelijk dat indien de bocht niet volledig juist wordt ingezet, dit aanleiding zal geven tot maneuvreerproblemen en extra-hinder, vlak voor de schoolpoort.

 

 

Op de hoek van de Meeuwenlaan en de Marktlaan, bevindt zich immers de basisschool voor kleuters en leerlingen tot het tweede leerjaar van de lagere school (kinderen van 3 tot 8 jaar).

 

Dit zijn de meest kwetsbare kinderen, met de meest onvoorspelbare  gedragingen. Net op de plaats waar de ouders deze kinderen afzetten moeten de vrachtwagens hun scherpe bocht nemen. Door de scherpe hoek vormt zich een enorme ‘dode hoek’, waardoor de kinderen en hun ouders een onverantwoord verhoogd risico lopen. In het huidige systeem kunnen de vrachtwagens hetzij via de Markt wegrijden, hetzij rechtdoor rijden met minder risico voor de schoolkinderen.

De oversteek voor voetgangers vanop de Markt richting Marktschooltje wordt een hachelijke en gevaarlijke onderneming.

Er wordt gespeeld met de veiligheid van onze meest kwetsbare kinderen  (tussen 3 en 8 jaar).

Dit is volkomen in strijd met de algemeen vooropgestelde betrachting tot verhoging van de veiligheid van de schoolomgevingen, en in het bijzonder het verhogen van de veiligheid thv kruispunten (Agentschap Wegen & verkeer, Algemeen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving, AVW, 2010, zie o.m. blz 30, e.v.).

 

7.    Kappen bomen:

 

Gezonde volgroeide bomen worden gekapt. Het groen element dat een ziel geeft aan de Markt wordt vernield om vervangen te worden door kleine nietsbetekenende boompjes, voor het merendeel in boombakken. Het groen is van essentieel belang om onze gemeente leefbaar te houden.

De argumenten die aangehaald worden om de bestaande bomen  te kappen zijn onjuist. De wortels van de bomen vormen geenszins een gevaar voor de bovenbedekking  van de ondergrondse garages.

 

8.    Gevelverlichting op 5 gevels:

 

De heraanleg houdt tevens in dat de sfeerverlichting verdwijnt en grotendeels vervangen wordt door gevel verlichting.

Op de volgende 5 gevels wordt gevelverlichting aangebracht

          

Aan de zuidkant van de Markt:

 • Residentie Pallas Athena  (hoek Verenigingstraat-Markt)
 • Hotel aan Zee
 • Tussen restaurant China Garden-Ara

   Aan de westkant van de Markt

 • Tussen Res. Norfolk & hotel Cécil
 • Tussen Res. Norfolk en Res. Albion

 

De verankering van gevelverlichting tegen bestaande gebouwen houdt in dat dat de energieprestatieresultaten van de gebouwen waar de gevelverlichting wordt aangebracht aangetast worden.

Bovendien zijn er voor de bewoners extra-ongemakken: verlichting trekt altijd insecten aan wat resulteert in het feit dat de beleving van de terrassen of balkons in de zomer bij valavond sterk aangetast wordt.

Het licht kan ook weerkaatsen  op televisieschermen en andere apparatuur waardoor men quasi-verplicht wordt de gordijnen toe te trekken.

De gevelverlichting schaadt bovendien de esthetiek van de gebouwen. De bekabeling en de aansluitpunten langs de gevels zijn zeer zichtbaar, en  de koele functionele gevelarmaturen staan in schril contrast met de vroegere  armaturen die voor sfeerverlichting zorgden.

 

9.    Frituur:

 

Uit de door de frituuruitbater georganiseerde petitie blijkt duidelijk dat er geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor de schrapping van de frituur op de Markt. Meer dan 4.000 inwoners, tweede verblijvers en dagtoeristen hebben deze petitie getekend (op een bevolking van 10.600 inwoners). Deze frituur maakt deel uit van ons materieel en immaterieel erfgoed. Het is een belangrijk sociaal contactpunt  en voor veel mensen de  enige plaats waar ze het zich kunnen veroorloven om buitenshuis iets te eten. Van het aantal mensen dat de petitie heeft getekend  kan afgeleid worden dat er geen draagvlak bestaat voor het doen verdwijnen van de frituur en dat het algemeen belang helemaal niet wordt gediend door het verdwijnen van een frituur op de Markt.

 

10.Nieuw bushok:

 

Men voorziet een bushok, met een omvang die vele malen groter is dan de huidige constructie die benevens als frituur, ook de functie van bushalte heeft.  Dit alles voor een 4-tal bussen die per dag de Markt aandoen.

 

 

Waar men als argument voor het verwijderen van de frituur inroept dat het gebouw het open zicht belemmert, zal de nieuwe constructie een nog grotere visuele belemmering vormen.

De bewering dat de gedeeltelijke transparantie van de nieuw te plaatsen constructie   het zicht tot achteraan de Markt zal toelaten is onjuist. Met de boombakken die voorzien worden, zal het zicht op de uitbatingen aan de oostkant van de Markt zeer beperkt zijn. Er wordt aan de achterzijde van het bushok een fietsenstalling voorzien; tot een hoogte van ca. 1 m zullen de fietsen bijgevolg het zicht belemmeren.  Het glas zal bij vochtig weer aandampen, in de winter aanvriezen, in de zomer de zon weerkaatsen. Het zal m.a.w. zijn  doel volledig missen en het zal bovendien veel onderhoud vragen.

Overigens wordt vastgesteld dat de huidige frituur door haar vrij beperkte omvang slechts een beperkte visuele ‘hinder’ met zich meebrengt.

 

11.Afbreken van fontein – landmark – speelelement

 

De monumentale fontein is sinds 25 jaar een ‘landmark’ voor onze gemeente. Eén van de meest gefotografeerde kunstwerken, en een geliefd speelterrein voor de kinderen.

Het verwijderen van dergelijk beeldbepalend monument en kunstwerk dient het algemeen belang helemaal niet. De afbraak van de fontein schaadt bovendien het historisch karakter van het Marktplein, en kan enkel overwogen worden indien dergelijk monument vervangen wordt door een nieuw monument met een nog grotere uitstraling, quod non.

 

Om deze redenen meen ik dat de aanvraag absoluut niet in overeenstemming is met de goede plaatselijke aanleg en behoudens mits zeer belangrijke wijzigingen ook niet met de goede ruimtelijke aanleg in overeenstemming te brengen is.

 

BESLUIT:

 

Ik kan dus  enkel vaststellen dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de goede plaatselijke aanleg en zonder ingrijpende wijzigingen ook niet in overeenstemming met de goede plaatselijk aanleg kan worden gebracht.

 

Ik verzoek u bijgevolg om de aanvraag in haar huidige vorm in hoofdorde onontvankelijk te verklaren, minstens de vergunning niet toe te kennen.

           

Met de meeste hoogachting,       

Serge Van Damme

 

 

Bezwaarschrift heraanleg markt De Panne: 2de voorbeeld

 

 

Serge Van Damme                                                            De Panne,  postdatum

Visserslaan  29/3101

8660    DE PANNE                                                          

 

College van Burgemeester en

Schepenen

Dienst Stedenbouw

Zeelaan 21

8660 De Panne

 

 

 

AANGETEKEND

 

 

Geachte Mevrouw, geachte Heer,

 

Betreft: Openbaar onderzoek aanvraag stedenbouwkundige vergunning heraanleg Markt –  Marktlaan – Meeuwenlaan :  aanvullend bezwaarschrift

 

Bij deze dien ik een aanvullend bezwaarschrift in tegen de aanvraag stedenbouwkundige vergunning uitgaande van de gemeente De Panne m.b.t. de heraanleg van de Markt, de Marktlaan en de Meeuwenlaan.

 

Mijn bezwaarschrift is gesteund op de volgende  aanvullende formele grond:

 

De openbare bekendmaking is niet gebeurd volgens de regels en is gemanipuleerd.

 

De plannen zijn klaar sinds de maand februari en sindsdien niet meer gewijzigd. De plannen werden definitief goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 april 2017.

 

De publicatie van de aanbesteding gebeurde wel al op 24 maart 2017, nog vóór de beslissing van de gemeenteraad,

Het college kondigde aan dat de werken hoe dan ook zouden starten in oktober 2017.

 

Niettemin wacht men bewust tot net voor de grote vakantie om het openbaar onderzoek te starten….

 • Om zeker te zijn dat de handelaars geen tijd zouden hebben om het dossier in te studeren en bezwaar te formuleren.
 • Om te wachten tot de start van de schoolvakantie en aldus quasi-zeker te zijn dat de ouders die hun kinderen naar het Marktschooltje sturen waar een zeer gevaarlijke situatie gecreëerd wordt  er niet meer zouden aan denken om een bezwaarschrift in te dienen.
 • Om te wachten tot veel bewoners op vakantie gaan…

 

Dergelijke handelswijze is een openbaar bestuur onwaardig.

 

Bovendien is de openbare bekendmaking op zijn minst misleidend. Op de affiche is enkel hetvolgende vermeld:

 

Markt – Marktlaan tussen Markt en Barkenlaan, en Meeuwenlaan tussen Markt en Demolderlaan.

Heraanleg Markt en wegenis.

 

 

Datgene waarvoor specifiek de stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangevraagd wordt echter niet gepreciseerd: slopen van het frituurgebouw, slopen van de monumentale fontein, slopen van de scheidingsmuur tussen het plein en de parking die tevens dienst doet als zitplaats en als speelelement voor de kinderen (reliëfwijziging), kappen van volgroeide bomen, verwijderen van de sfeerverlichting.

 

Veel bewoners en tweede  verblijvers zijn hierdoor misleid en menen ten onrechte dat men enkel de tegels zal vervangen,  als verlengstuk  van wat thans gebeurt met de voetpaden in de Zeelaan tussen de Markt en de Veurnestraat.

 

Om deze redenen verzoek ik U dan ook te bevestigen dat het openbaar onderzoek niet op een correcte manier aangekondigd werd en derhalve nietig is.

 

Met de meeste hoogachting,

 

Serge Van Damme