Wijziging meerjarenplan 2014-2019 + wijziging budget 2017/2 + budget 2018

Alvorens het over de inhoud te hebben wil ik het toch eerst even hebben over de voorstelling.

 

Het bundel dat wij 14 dagen terug mochten ontvangen zou zowel de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019, als de tweede budgetwijziging 2017, als het budget 2018 moeten bevatten.

 

Het eerste deel bevat inderdaad het aangepast meerjarenplan, en wat volgens deze meerderheid een toelichting zou moeten zijn. Dit beslaat de blz 1 t.e.m. 50.
Ik twijfel er niet aan dat alle raadsleden minstens de boeiende toelichting hebben nagelezen, en dat iedereen derhalve een klare kijk heeft op hetgeen deze meerderheid voor ogen heeft. Om die minuscule letters te kunnen lezen moet men echter al bijna een vergrootglas bijhebben.

 

Dan start het budget 2018 op de blz 51, en dit loopt tot blz 158.

 

Op blz 159 vinden wij de toelichting bij het investeringsbudget, maar eigenlijk overloopt men daar tussen de blz 161 en 180, de budgetwijziging 2017, waarna men zonder overgang opnieuw aansluit bij de verdere bespreking van het budget 2018. Dergelijk slecht kladwerk getuigt van weinig respect voor de raadsleden. Men moet bijna masochistische trekjes hebben om zich door dergelijk gedrocht te wroeten.

 

Opnieuw treft men geen duidelijk overzicht van de globale gemeentelijke schuld op 1 januari 2018, noch van een simulatie van de schuld op 31 december 2018, laat staan van de geconsolideerde schuld samen met die van het AGB. Zoek het zelf maar uit, en hoe minder we weten, hoe minder kritische vragen wij hierover kunnen stellen.

 

Verder een reeks slordigheden: zo spreekt men nog steeds van de ‘ambulatio sculptorum’ die al 10 jaar niet meer bestaat; heeft men het ook nog van een samenwerkingsverband ‘5-Art’

 

Belangrijker dan de voorstelling is echter de inhoud.

 

Het meerjarenplan bevat een strategische nota waarin prioritaire en niet prioritaire doelstellingen zijn vervat. Dit zou de vertaling moeten zijn van de globale visie die de meerderheid heeft op onze gemeente. Een samenhangende visie op ruimtelijke ordening en stedenbouw, de bestrijding van leegstand en verwaarlozing, over mobiliteit en parkeerbeleid, over de woonkwaliteit met aandacht voor vergroening en duurzaamheid, over jeugd- en seniorenzorg,  het sociaal beleid, het stimuleren van de lokale economie en stoppen van de ‘braindrain’, op cultuur, sport en toerisme. Dergelijke samenhangende visie vinden wij geenszins terug in dit meerjarenplan. Wat vindt men wel terug? Enkele losstaande ideeën, waarbij iedere schepen even mag scoren in zijn of haar domein.

 

Verder kan men zich afvragen wat het nut is van het weerhouden van prioritaire, en nog in grotere mate van niet prioritaire doelstellingen als men er voor de ganse duur van het meerjarenplan geen financiële middelen tegenover stelt? Bladzijden aan een stuk vindt men cijfers terug die doen denken aan Contador: zero, zero, zero, zero…   Zo wordt een meerjarenplan virtueel, minstens surreëel.

 

En vermits we hier toch spreken over budget, moeten we toch even  aandacht hebben voor enkele cijfers.

 

In het 2de jaar van de legislatuur hebben jullie onze bewoners, maar vooral de 2de verblijvers opgezadeld met een ganse reeks belasting- en de retributieverhogingen die ruim 3 miljoen extra-fiscale inkomsten per jaar hebben gegenereerd. Over de 5 jaar gaat dit om ruim 15 miljoen Euro of meer dan 600 miljoen BEF.

 

De gemeentelijke schuld zal per 31 december 2018 ongeveer 11.100.000 Eur bedragen, te verhogen met de schuld van het AGB dat per 31 december 2018 7.685.000 Eur zal bedragen, hetzij een globale schuld lastens onze burgers ten bedrage van 18.785.000 Eur.

 

In het exploitatiebudget van 2018 hebben wij nog een batig saldo van 534.000 Eur. Dit bekomen we door de courante uitgaven ten bedrage van 26.358.000 € af te trekken van de ontvangsten welke begroot zijn op 26.893.000 €.
Het budgettaire resultaat voor 2018 daarentegen is negatief voor een bedrag van 2.866.000 €.
Het meerjarenplan moet de grote investeringen welke deze meerderheid gepland had voor het gemeentehuis (eerst 8 milj €, vorig jaar 7 milj €, thans beperken tot een kleinere ingreep, of is het de zoveelste studie voor een bedrag van ruim 525.000 €.  Ook van de grote ondergrondse parking die men beloofde onder het Koningsplein is geen spoor meer te vinden in het budget.
Zo niet zou het resultaat op kasbasis in het meerjarenplan in het jaar 2020 niet meer positief zijn, en zouden we worden teruggefloten door de provincie. Bovendien zou de autofinancieringsmarge (exploitatieontvangsten moeten hoger zijn dan exploitatiekosten verhoogd met de aflossingen van de leningen in kapitaal en intrest) zonder twijfel negatief eindigen.  

 

Men begroot 9.523.000 € investeringen voor de gemeente  en 1.165.000 € investeringen in het AGB.
Het gecumuleerd resultaat slinkt op het einde van de legislatuur tot 3.232.000 €.

 

Daarenboven heeft onze gemeente nog nooit rekening moeten houden met zoveel financiële risico’s. Nog nooit is onze gemeente verwikkeld geweest in zoveel rechtsprocedures:

 

-    Procedure van de VME van het garagecomplex Canadezenplein tegen de gemeente;
-    Procedure van de frituuruitbater op de Markt wegens willekeurige sluiting 3,5 maand vóór de start der werken;
-    Procedure tegen de architect van de gemeentelijke basisschool ‘De Leerplaneet’ voor contractverbreking
-    Procedure tegen de kunstenaar van het kunstwerk op de rotonde in Adinkerke;
-    Procedure wegens het niet respecteren van de dading inzake de garages onder de Zeedijk
-    Inzake de belasting op de wooneenheden zonder domiciliëring zijn er voor het aanslagjaar 2015 109 rechtszaken hangende, voor het AJ 2016 70 rechtszaken en voor het AJ 2016 nog 21 rechtszaken.

 

 

In totaal meer dan 200 procedures voor de rechtbank.
Ten opzichte van het begin van deze legislatuur is de fiscale druk gestegen met ruim 3 milj € per jaar, is de gemeentelijke schuld verhoogd met meer dan 10 miljoen €, is het gecumuleerd resultaat verminderd met 15 miljoen €.

 

Rekening houdend met de enige beleidsslogan waarin deze meerderheid echt consequent heeft  gehandeld, m.n. dat deze meerderheid de belastingen verhoogt naarmate  de behoeften zich aandienen, mag men zich, indien – en dit is een hypothese ex absurdo- deze meerderheid opnieuw de kans zou krijgen om het beleid te voeren, aan een lawine aan belasting- en retributieverhogingen verwachten. Wij zullen deze wijziging van het meerjarenplan en het budget 2018 niet goedkeuren, en de kiezer zal de finale beslissing hebben op 14 oktober e.k.